Events/2024-07-13 Muur deco dag: Deel 3: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

2 July 2024

30 June 2024

  • curprev 14:5814:58, 30 June 2024Nelusthenerd talk contribs 358 bytes +2 No edit summary
  • curprev 14:5814:58, 30 June 2024Nelusthenerd talk contribs 356 bytes +356 Created page with "{{Event |name=Muur deco dag: Deel 3 |start=2024/07/13 09:00:00 |end=2024/07/13 14:00:00 |location=Bitlair |status=Confirmed }} Muur deco dag! Op deze eerste dag van twee gaan de rechterzijde van de hoofdruimte voorbereiden op het schilderen. Dus dat betekend: Muren vrijmaken van meubels * Stucloper neerleggen * Naden finnishen Aanwezig: * NelusTheNerd"