Projects/Matrix HS

From Hackerspace Amersfoort
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.


NoPicture.png
Project Matrix homeserver
Name Matrix homeserver
Start 2021/11/15
End
Contact User:Flimpie
Website
Information Matrix homeserver tbv Bitlair members
Status Production


Birlair biedt voor deelnemers een Matrix homeserver aan. Dit om toegang tot de IRC-chat(s) laagdrempeliger te maken. Niet iedereen heeft immers een bouncer/bak om irissi op te draaien, of kennis/tijd/zin om zoiets op te zetten.

Je kan inloggen met je LDAP-account.

De 'realm' van de Matrix-server is bitlair.nl, de homeserver staat op matrix.bitlair.nl

Gebruik

In beide gevallen is je username op IRC gelijk aan je localpart (@testuser:example.org en @flimpie:bitlair.nl worden respectievelijk testuser en flimpie).

Dit kan je wijzigen. Nadat je joint krijg je een invite voor een PM met de 'statusbot'. Als je naar de bot '!nick irc.smurfnet.ch je_nieuwe_username' stuurt wordt je username gewijzigd.

Als iemand anders (of jijzelf met een andere client) al je username heeft komt daar een suffix achter (bijv test wordt test1). Je krijgt altijd als je verbindt een berichtje van de statusbot met als inhoud "You've been connected to the IRC network 'irc.smurfnet.ch' as JE_USERNAME".

Zelf inloggen op de server, met LDAP account)

 • Log in met Element web (de de-facto web client voor Matrix, wordt by default geinstalleerd met het ansible playbook) op element.bitlair.nl, log in met je LDAP username en password.
 • OF gebruik een andere matrix-client en stuur die naar matrix.bitlair.nl
 • Join #bitlair:bitlair.nl [1] om in de bridge naar #bitlair te komen

Inloggen vanaf een andere homeserver

 • Join het kanaal. [2]

Configuratie

Ansible playbook

De server wordt geconfigureerd met een Ansible-playbook [3]. De configuratie van dit playbook staat in /opt/matrix-ansible-playbook/matrix-docker-ansible-deploy/inventory/host_vars/matrix.bitlair.nl/vars.yml. Dit kan op een later moment in een git-repo geplaatst worden, maar voor het gemak (lees: in deze testsituatie makkelijk wijzingen kunnen doorvoeren) staat deze lokaal buiten enige version control.

matrix_domain: bitlair.nl

matrix_ssl_retrieval_method: lets-encrypt

matrix_ssl_lets_encrypt_support_email: bestuur@bitlair.nl
# A shared secret (between Coturn and Synapse) used for authentication.
# You can put any string here, but generating a strong one is preferred (e.g. `pwgen -s 64 1`).
matrix_coturn_turn_static_auth_secret: "nice try"

# A secret used to protect access keys issued by the server.
# You can put any string here, but generating a strong one is preferred (e.g. `pwgen -s 64 1`).
matrix_synapse_macaroon_secret_key: "nice try"

matrix_well_known_matrix_server_enabled: true

matrix_postgres_connection_password: 'nice try'
matrix_nginx_proxy_worker_connections: 8192
matrix_nginx_proxy_worker_processes: 8

matrix_synapse_workers_enabled: true

matrix_common_after_systemd_service_start_wait_for_timeout_seconds: 240

matrix_synapse_admin_enabled: true

matrix_appservice_irc_enabled: true

matrix_appservice_irc_ircService_servers:
 irc.smurfnet.ch: # WIJZIG NAAR irc.smurfnet.ch
  sslselfsign: true
  ca: |
   -----BEGIN CERTIFICATE-----
   MIIGFjCCA/6gAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQUFADBEMRIwEAYKCZImiZPyLGQB
   GRYCY2gxGDAWBgoJkiaJk/IsZAEZFghzbXVyZm5ldDEUMBIGA1UEAxMLU211cmZu
   ZXQgQ0EwHhcNMTEwMTE5MTg1MzQ3WhcNMjEwMTE2MTg1MzQ3WjBMMRIwEAYKCZIm
   iZPyLGQBGRYCY2gxGDAWBgoJkiaJk/IsZAEZFghzbXVyZm5ldDEcMBoGA1UEAxMT
   Ym9maC5ubC5zbXVyZm5ldC5jaDCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoC
   ggIBAPFua0cL9FPbBsZU53eZbYeBDX7aArAzkA68JnSpATX34RvvNyvi7mAzEyzN
   j347N7sN4LmotkGRHnuK7jp8gmuVrH53ecJxrQXaKgEVWe/JcgHIftZHs3fl6iBA
   za9c4M+d2BtzcyKs6GHkSIPRerdMO5fjbiusWdHpTIvjTwo1BugQoAtszhZ/20cs
   3028VUAVoEvplky+/w1elPTP6VDwHNdYo/a4e5pzf3+WjdUFvuOs7R1g+1KVdxv9
   lxsOcPwHtiQgwFXhQuqjR7GSCq5j7QsM6DyYU2GbZadmyagE40OVCg12gli8ZWaF
   DWc1v14u40ZUqVC3Q43sT+A2nNA6bG84eZHLp5nfQn0hbld8kBDovG7KPQ5rLeLz
   3Ud3VIu7CSN8x7c9aYOdUaHbMrMeMUzWPPfF7/+kFwwnDuivSKpdfWyZ1sqzUYMf
   30FeVYqbF6g6HFaOylWtYKM47mWrrOOfVW1ZHsJBYdecX3B9F0F697L+5XXbbnWb
   +UyFvro9Ll3PQ2sWrZklCSm5tEH5hYLwH9b+/RBVuihd66F9JOCZ9MDulE1jzPe3
   wXcOpYWyDw9WgaDsQDsIFWYgY+jGnNbgkc1BhORwVSZKjN4cPqxVxTjZod/kLbj9
   24/269HTa48O7vVgVuqtrbldFeiYkV2ahp5aExr9KYCMj7yvAgMBAAGjggEJMIIB
   BTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMA4GA1UdDwEB/wQEAwIEsDAdBgNVHQ4EFgQUxWChfvZH
   EmCFifn1pzAuHLQUKlowHwYDVR0jBBgwFoAUZQGWZjH/uip5eF0bsUuY4ysrl58w
   GAYDVR0gBBEwDzANBgsrBgEEAdFCY0KFGjAxBgNVHR8EKjAoMCagJKAihiBodHRw
   Oi8vY2Euc211cmZuZXQuY2gvY2EvY3JsLmRlcjBYBgNVHREEUTBPgRBvcGVyQHNt
   dXJmbmV0LmNoghNib2ZoLm5sLnNtdXJmbmV0LmNogg9pcmMuc211cmZuZXQuY2iC
   FXdpcGtpcC5ubC5zbXVyZm5ldC5jaDANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAgEADHMYhiSL
   6r95CwIaT4x0DziCfaUmu6/HMSQ8K0budTJB8GcGyRxIdiyQN9PwtISs+yGjfQi5
   qVd/uiH5OfC87eOcuuefTjXEB+XNVO9hg1GJC88mLeT0roKyGFpJwuIlcU1X1Jc7
   GshA6H/as1BwBpjgwh8TMHS9ZjWBrl4O/HoDMLnlTVHaoW1Y8fIl5HnSvLeBmNpM
   Hn8dv4anPpU7VRg2iz/3AHMl4SnXYDzfe4PqZUKCYJl98tDu+uXw7X4lZZqPkTxH
   AtHmzhkKE0oe4VJDzpV0AueSCbV9EN8ao2tyMvq3F6IwH/ibnitFNsoEwLWNHNGa
   s8MBEzb/PQukSZ6HmI7XcGQkzL8qD1lh/4o22Guke9PWcLs+OZM19koD+FU7BYRC
   DMUCJn1bUtNH+tLpGc5HZrxagLNiZmYhJOkLUuJZ1TANcMQJ8auIG6oLKqxUdqLT
   Jflhz/NYFLwU7C52wRoNvUubf+amDMaGAv1XjmTab6AAl3zw5pN+ctwcAORFtkZs
   avoLVZ9KI9njfMndzJuBVRxaYIwib+rVih8Jz7ddEAhSbJgpXRl3lRoOnv4esVxk
   llVvJXsMI5E0fbWwOInrFcRMKt5PW8uYzEVJBm24HKT9JFKp9BivZZqjo6dbZRXa
   kqrsw8uq38kvNTsxsR6qfSq+A7/D2EjLu00=
   -----END CERTIFICATE-----
  name: "Smurfnet"
  port: 6697 # WIJZIG NAAR 6697
  ssl: true # WIJZIG NAAR TRUE
  sasl: false
  allowExpiredCerts: true
  sendConnectionMessages: true
  botConfig:
   enabled: false
   nick: "flimpie_"
   joinChannelsIfNoUsers: true
  privateMessages:
   enabled: true
   federate: true
  dynamicChannels:
   enabled: true
   createAlias: true
   published: false
   joinRule: public
   groupId: +smurfnet:localhost
   federate: true
   aliasTemplate: "#irc_$CHANNEL"
  mappings:
   "#bitlair":
    roomIds: ["!qBaVlwurBmrZYdkQLA:bitlair.nl"]
  membershipLists:
   enabled: true
   floodDelayMs: 10000
   global:
    ircToMatrix:
     initial: true
     incremental: true
    matrixToIrc:
     initial: true
     incremental: true
  matrixClients:
   userTemplate: "@smurfnet_$NICK"
   displayName: "$NICK"
   joinAttempts: -1
  ircClients:
   nickTemplate: "$LOCALPART"
   allowNickChanges: true
   maxClients: 100
   idleTimeout: 0
   reconnectIntervalMs: 5000
   concurrentReconnectLimit: 50
   lineLimit: 3

matrix_prometheus_enabled: false

matrix_prometheus_node_exporter_enabled: false

matrix_grafana_enabled: false

matrix_grafana_anonymous_access: true
# grafiekjes zijn handig, kan geen kwaad en altijd nog uit...

# This has no relation to your Matrix user id. It can be any username you'd like.
# Changing the username subsequently won't work.
matrix_grafana_default_admin_user: "bitlair"

# Changing the password subsequently won't work.
matrix_grafana_default_admin_password: "mooi niet"

matrix_synapse_ext_password_provider_rest_auth_enabled: true
# matrix-ma1sd is the hostname of the ma1sd Docker container
matrix_synapse_ext_password_provider_rest_auth_endpoint: "http://matrix-ma1sd:8090"

matrix_ma1sd_configuration_extension_yaml: |
 ldap:
  enabled: true
  connection:
   host: ldap.bitlair.nl
   tls: true
   port: 636
   baseDNs: ['OU=Members,DC=bitlair,DC=nl']
   bindDn: cn=matrix,ou=System,dc=bitlair,dc=nl
   bindPassword: nice try
  attribute:
   uid:
    type: 'uid'
    value: 'uid'
   name: 'uid'
   threepid:
    email:
     - 'mail'
 logging:
  root: error   # default level for all loggers (apps and thirdparty libraries)
  app: warn    # logt anders realnames (CN) naar journalctl
  requests: false # log request and response

iptables

Omdat het publieke IPv4 adres over een interface met een RFC6598 (CGNAT) adres wordt gerouteerd moet er voor Docker een SNAT regel worden ingesteld in iptables. Docker stelt automatisch een MASQUERADE in voor alle bridges, maar dit moet dus een SNAT met uiteindelijke source 185.205.52.200 worden.

Dit wordt enigszins hacky gedaan met een service die draait nadat Synapse en Coturn (die hebben beide een eigen netwerk) zijn gestart. Als die zijn gestart zijn de MASQUERADES ingesteld, die worden dan overschreden door de SNATs te -I'en.

Het script staat in /sbin/docker-iptables-rules, de unitfile staat in /etc/systemd/system/docker-iptables.service.

De volgende regels SNATten de bridges die docker maakt:

iptables -t nat -I POSTROUTING -s 172.19.0.0/16 ! -o br-634561587f89 -j SNAT --to-source 185.205.52.200
iptables -t nat -I POSTROUTING -s 172.18.0.0/16 ! -o br-5275cf72302f -j SNAT --to-source 185.205.52.200
iptables -t nat -I POSTROUTING -s 172.17.0.0/16 ! -o docker0 -j SNAT --to-source 185.205.52.200

De br-nnnnnn interfaces veranderen niet van naam (tenzij je het playbook uninstallt vanzelfsprekend), deze zijn gekoppeld aan een docker containernetwerk. (probeer bijv docker network inspect bcf36440d8a7)

Onderhoudstaken

Updaten (of wijzigen van config van) playbook

/opt/matrix-ansible-playbook/update-playbook-and-start-all.sh

Draai dit als root. Pullt playbook, update het (met de lokale ansible install dus) en restart docker-iptables zodat de SNAT regels weer bovenaan staan. Staat als cronjob iedere 2 weken:

0 2 1,14 * * /opt/matrix-ansible-playbook/update-playbook-and-start-all.sh >/dev/null 2>&1

Adminpanel

Ga naar https://matrix.bitlair.nl/synapse-admin en log in met een admin-user.

User toevoegen

Dit voegt een _lokale_ user toe.

# /usr/local/bin/matrix-synapse-register-user <your-username> <your-password> <admin access: 0 or 1>

Troubleshooting

Services (specifiek IRC) doen raar na apt upgrade

systemctl restart docker-iptables

To-do

Alles hieronder is een richtlijn, allemaal at the discretion van het bestuur

 • ...